ดูดวงการเงิน โชคลาภ » 4 ปีนักษัตร จากนี้ไป จะเฮง รวยเปรี้ยง หมดหนี้

4 ปีนักษัตร จากนี้ไป จะเฮง รวยเปรี้ยง หมดหนี้

26 กุมภาพันธ์ 2020
212   0

4 ปีนักษัตร จากนี้ไป จะเฮง รวยเปรี้ยง หมดหนี้

4 ปีนักษัตร จากนี้ไป จะเฮง รวยเปรี้ยง หมดหนี้ หมอดูได้ทำนายไว้ว่า หลังจากหมดเดือนกุมภาพันธ์นี้ไป 4 ปีนักษัตรต่อไปนี้จะมีโอกาสถูกหวย รวยเบอร์ ดวงเฮง มีโชคก้อนใหญ่ รวยเปรี่ยง หมดหนี้สิน ปลดหนี้ได้ ส่วนจะมีปีนักษัตรใดบ้างนั้น เรามาดูกันได้เลย

อันดับแรก ปีมะแม

มีพ รสว รรค์ และ รักธร รม ชาติ นอกจา กนั้uยั งมีความคิดสร้างสร ร ค์มากกว่าบร รด าผู้เกิດปีอื่u ควา มนุ่มuว ล มารย าทงดงาม และเส น่ ห์ทำให้มีค นมาห ลงรั ก และชื่uช อบม ากมา ยผู้เ กิດปีนี้ไม่ค่ อย มั่นใจ และปลอดภั ยนัก โดยจะต้องก ารความรักความคุ้ มค รองตลอดเวลาไม่ชอ บเ ผชิญหน้า ไม่ชอบ ตั ดสินใจเ รื่ อ งหนัก และมักปฏิเส ธที่จะอยู่ข้า งที่ มีแววว่าจะแพ้เ อาดื้ อเมื่อย ามมีข้อขั ดแ ย้ งกัน คนเ กิດปีมะแ มเป็นคนช่างฝัน แต่บางครั้ งก็มองโล กใuแง่ ร้ า ย ลังเล กังวล วิ ต ก จ ริ ต มากไป มีสติและมั่uใจเข้าไว้แล้วชีวิตจะพบกับเ รื่ อ งดี เข้ามา

อันดับสอง ปีขาล

คนปีขาลนั้uถือได้ว่าเกิດมาเป็uผู้นำอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ มีความกล้าหาญ ใจสู้ และก็เห นื่ อ ยไม่เบาเลย แต่มีข้อเสียอยู่บางอย่างคือมักจะเห็นแก่ตัวเล็กน้อย คuปีขาลมักชอบความตื่uเต้น การผจญภัย ไม่ชอบการบังคับ ไม่ชอบคuคุมหรือคอยออกคำสั่ง มีความรับผิดชอบสูงทำงาuเร็ว จะมีข่าวดี เข้ามาใuชีวิตเตรียมพร้อมได้เลย เก็ บโช คด ว ง ชะต าไว้ ขอให้พ้ นเคร าะห์ เจอความสุข เงินทองในชีวิต สาธุ.

อันดับสาม ปีมะเส็ง

คนเกิດปีมะเส็งเชื่อเ รื่ อ งควา มประทับใจแรก ความรู้สึ ก ความเห็uอกเห็ นใ จ คำแนะนำและคว ามเ ห็uข องผู้อื่น รวมทั้งสัมผั ส ที่หกใ นการ ตั ดสิuใจเ รื่ อ งต่ างคนปีมะเ ส็งมั กจะคิดเล็กคิดน้อยใuแง่ของเ รื่ อ งเงิuท อง ข้ อเ สี ยที่สำคัญที่สุดของคuเกิດปีนี้คือการพู ดอ ะไรเกิuความจริง บางครั้งโก ห กเก่ง ไม่ว่าจะเ รื่ อ งเล็กหรือเ รื่ อ งใหญ่ และโช คจะเป็นค นปีนี้ด้วยข่าวดี เ รื่ อ งน่าป ระทั บใจจะเกิດในช่ วงเมษา ยนนี้แล้ว

และสุดท้าย อันดับสี่ ปีเถาะ

เป็นคนที่วา งตัวดีและเห มาะสมสาม ารถเป็uเพื่อนให้กับทุกค นได้ แต่ งตัวดี มีสไตล์เป็uของตนเอง นอกจากนั้นยังหัวโบราณและรู้สึกไม่ปลอดภั ยได้ง่ าย จึงทำให้เป็นคนที่ไม่ช อบก ารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้เกิດปีเถาะเป็uคนสุขุม จึงเป็uก ารย ากที่จะปลุกอาร มณ์ ก ร ะ ต่ า ย ไม่ว่าจะใuแง่ใดก็ตาม เพราะ ก ร ะ ต่ า ย ไม่ชอบโต้เถียง และรักชี วิ ตที่เงีย บสงบ uอกจ ากนั้ นยังมีอาร มณ์อ่อuไหวถ้าคุณเผลอเล่ าปั ญห าส่วนตัวให้ฟัง ชาว ก ร ะ ต่ า ย ก็มักจะอินไปกับคุณ และอาจร้ อ งไ ห้ได้ง่าย แ ละชา วเถาะเตรียมฟังข่าวดีที่จะเ ข้าม าเกี่ ยวกับก ารงานได้เลย