ดูดวง » ยกมือขวาขึ้นมาดู มือคุณเป็นแบบรูปใด บอกนิสัยในตัวคุณได้แม่นมาก

ยกมือขวาขึ้นมาดู มือคุณเป็นแบบรูปใด บอกนิสัยในตัวคุณได้แม่นมาก

25 กุมภาพันธ์ 2020
175   0

ยกมือขวาขึ้นมาดู มือคุณเป็นแบบรูปใด บอกนิสัยในตัวคุณได้แม่นมาก

ยกมือขวาขึ้นมาดู มือคุณเป็นแบบรูปใด บอกนิสัยในตัวคุณได้แม่นมาก ไหนลองยกมือขวาขึ้นมาดูกันหน่อยซิ ดูดวงจากมือคุณเอง แค่ลองยื่นมือขวา อ อ ก มาดู มือคุณเป็นแบบรูป ใ ด บ อ ก นิสัยในตัวคุณ ได้ แ ม่ น ม ากหลายๆคนคงยังไม่เคย สั ง เ ก ต ว่ามือขวาของเรา เวลายื่นออ กมา มันจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามีลั กษณะการยื่นมือ ในแต่ละ แ บ บ มาให้ดูกันจ้า พร้อมแล้วไปดูดวงแล้ว1 นิ้วมือส่วนใหญ่กางออ ก

หากคุณลองยื่นมือขวาออ กมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออ กจากกันแ บ บนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมีจิ ตใ จอ่อนโยนสามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออ กจากกันได้อย่ างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

2 นิ้วมือแนบตรง

หากคุณยื่นมืออ อ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบ บนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยร ะมัดระวังและทำทุกอย่ างด้วยความ รอ บคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ต าม

3 กางมือแนบตรงเต็มที่จริงจัง

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล แต่ออ กจะลังเลไม่เด็ ดข าดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น

4 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออ ก

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออ กมา แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอาร มณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึกเมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย าต่อเรื่องนั้นๆ ทันที อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ
5 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออ ก

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออ กมาแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่ อมั่นในตัวเองสูง เชื่ อถื อในเห ตุผ ลของตัวเองดังนั้นเมื่อเกิดปัญห าอะไรขึ้นมาก็จะก ร ะตือรือร้นแ ก้ไข ปั ญ ห านั้นด้วยตัวเอง เ สี ย ต ล อ ดแม้บางครั้งการทำแ บ บนั้นจะดูลำ บ ากไปบ้าง แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิ ธี แ ก้ ปั ญ ห า ต่อไป จ นกว่าจะสำเร็จ